NORDANIC A/S´s kvalitetspolitik er at levere

 

den rette vare - til rette tid – på rette sted.

 

NORDANIC A/S vil dermed opfylde kundernes behov og forventninger til fejlfrie leverancer inden for de af ledelsen definerede rammer og vilkår, herunder også at produkter er i overensstemmelse med gældende myndighedskrav.

 

­NORDANIC A/S´s ledelse og medarbejdere sikrer, at NORDANIC A/S´s kvalitetspolitik efterleves gennem en målrettet indsats i alle funktioner, som direkte eller indirekte deltager i indkøb, produktion og salg.

 

Ledelsen sikrer, at kvalitetspolitikken bliver forstået og gennemført bl.a. ved afholdelse af interne

uddannelseskurser og skoling, hvorved medarbejdernes høje kvalifikationsniveau fastholdes. 

 

NORDANIC A/S har derfor etableret og vedligeholder et bredt dækkende kvali­tetsstyringssystem, planlagt og udviklet til at opfylde kravene i ISO 9001:2015.

Nordanic A/S vedkender sig og accepterer, at hensyntagen til miljøet er vigtigt. Vi vil medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre og planteliv.

 

Som ansvarsbevidst virksomhed vil Nordanic A/S løbende forebygge forurening og forbedre indsatsen inden for det ydre miljø ved at:

1

Forholde sig miljøbevidst til ressourceforbrug, herunder energi til opvarmning, energi til transport, elforbrug, vandforbrug, stoffer og materialer

2

Bortskaffe affaldsstoffer på forsvarlig vis og fremme genanvendelse

3

Tilstræbe god kontakt med myndigheder og gæster vedrørende miljøpåvirkninger

4

Tilskynde leverandører til at levere miljømæssigt for­svarlige produkter og serviceydelser

5

Kommunikere åbent, både internt og ekstern om det mil­jømæssige ansvar

6

Informere medarbejdere til at handle i over­ensstemmelse med denne politik

7

Forpligte os til at overholde gældende miljølovgivning og andre bindende forpligtigelser